hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De vernieling van Margaret Mead

06 januari 2012


H

ieronder de vertaling van een uittreksel uit The Trashing of Margaret Mead - How Derek Freeman Fooled Us All (University of Wisconsin Press 2009) van Paul Shankman, eerder verschenen op eSKEPTIK (The Skeptics Society van Michael Shermer.)

meadGedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw orkestreerde de Australische antropoloog Derek Freeman een campagne tegen Margaret Mead, waarbij hij onvermoeibaar beweerde dat de Amerikaanse antropologe was beetgenomen door haar ondervraagden in Samoa waar ze een postdoctoraal onderzoek deed. Gedurende jaren leek Freeman de meeste beroepsantropologen en heel wat lezers ervan te kunnen overtuigen dat Mead zich had laten misleiden door de sterke invloed van haar mentor, Franz Boas, en door de strekking van culturele relativisten die geloofden dat gedrag vooral het gevolg is van omstandigheden, niet van genen. Zo kwam het dat Mead, Boas en hun school van culturele antropologie meenden dat de ontspannen sexuele omgang van de Samoanen het gevolg was van een omgeving die radikaal verschilde van het industriele Westen.

Freeman's beschuldigingen varieerden van de algemene bewering dat Mead zich had laten misleiden, tot de stellige bewering dat Mead voor schut gezet was door twee welbepaalde Samoaanse vrouwen tijdens de nacht van 13 maart 1926. Dit was voor Freeman een kwestie van grote intellectuele betekenis:

We hebben hier te maken met een van de spectaculairste gebeurtenissen van de intellectuele geschiedenis van de twintigste eeuw. Margaret Mead was, zoals we weten, ernstig misleid door haar Samoaanse informanten, en Mead misleidde op haar beurt, door anderen te overtuigen van de eerlijkheid van haar relaas, zowat de hele antropologische wereld, evenals de overige intelligentsia... Dat een Polynesische gemene streek zo'n resultaat had in Westerse hooggeschoolde kringen is uitermate komisch. Maar achter deze komedie schuilt een ontnuchterende realiteit. Het is nu duidelijk dat gedurende tientallen jaren, in talrijke handboeken, in leslokalen overal in de Westerse wereld, studenten misleid werden omtrent een kwestie van fundamenteel menselijk belang, door professoren die op hun beurt misleid waren omdat ze Mead geloofd hadden. Nooit eerder hadden giechelende jokkers zulke ver reikende gevolgen gehad in de academische wereld.

Deze beschuldigingen aan het adres van Mead werden zo dikwijls herhaald dat ze conventionele wijsheid werden. Martin Gardner, de bekende weteschapscommentator, vond Freemans argumenten "onweerlegbaar". Harvard psycholoog Steven Pinker, bioloog Richard Dawkins, evolutiepsycholoog David Buss, wetenschapsjournalist Matt Ridley, classicus Mary Lefkowitz, en talrijke andere intelligente mensen bevestigden dat Mead was beetgenomen en betreurden haar lichtgelovigheid. Freeman bracht zijn argumenten zo overtuigend - tenslotte had hij de gezworen getuigenis van één van de door Mead ondervraagde vrouwen - dat niemand het getuigenis zelf bekeek. Men nam aan dat het bedrog overtuigend bewezen was, en dat het bewijsmateriaal onweerlegbaar was, enkel op het woord van Freeman.

Nochtans had men de beschuldiging van misleiding makkelijk kunnen ontkrachten aan de hand van Freeman's eigen ongepubliceerde interviews met de Samoaanse op wiens getuigenis Freeman voornamelijk steunde.

§

Het getuigenis van Fa’apua’a

In 1989 identificeerde Freeman twee Samoaanse vrouwen waarvan werd aangenomen dat ze Mead verhaaltjes hadden verteld over hun privéleven. Im maart 1926, toen ze als zes maanden in het veld werkte, reisde Mead met Fa’apua’a Fa’amu en Fofoa, beide ongehuwd en wat ouder dan Mead zelf. Freeman gelooft dat het bedrog tijdens deze periode plaatsvond.

Meer dan 60 jaar later ontdekte Freeman dat Fa’apua’a nog altijd in leven en in goede gezondheid was. In 1987 werd ze geinterviewd voor de documentaire Margaret Mead and Samoa. In dat interview vertelde ze dat Mead haar en Fofoa gênante vragen stelde over wat ze 's nachts deden. Beide vrouwen antwoordden lachend dat ze hun nachten doorbrachten met jongens. Volgens Freedman was dit de basis voor Mead's boek Coming of Age in Samoa (1928) zonder dat ze besefte dat ze was beetgenomen.

Fa’apua’a’s getuigenis startte een debat over het veldwerk van Mead in Samoa en werd het koninginnestuk van Freeman's kritiek op Mead. In his 1983 publiceerde hij Margaret Mead and Samoa: the Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Na het interview van Fa’apua’a in 1987, richtte Freeman zijn aandacht vooral op het ooggetuigenis van een Samoaanse vrouw, waarvan werd aangenomen dat ze Mead's belangrijkste informatiebron was. Voor Freeman was dit interview met Fa’apua’a meer dan wat hij ooit had durven dromen. Onmiddellijk erna verklaarde hij privé dat dit het belangrijkste moment van zijn leven was. Het werd de basis van een aantal artikelen en zijn tweede boek, The Fateful Hoaxing of Margaret Mead uitgegeven in 1999.

Ongepubliceerde interviews met Fa’apua’a

Freeman erkende dat het korte en grotendeels ongepubliceerde interview met Fa’apua’a uit 1987 meer ondersteuning kon gebruiken, en dat ze misschien meer details kon geven over mead's veldwerk. In 1988 en opnieuw in 1993 liet hij haar opnieuw interviewen door de Samoaanse antropoloog Unasa L.F. Va'a. Freeman was zelf niet aanwezig maar stelde de gedetailleerde vragen op. Elk interview duurde verschillende uren, en de antwoorden werden opgezonden naar Freeman in Australië.

In zijn tweede boek over Mead citeert Freeman deze interviews als onweerlegbare bewijzen van zijn stelling dat Mead bedrogen werd, en verklaarde dat Fa’apua’a’s gezworen verklaringen zelfs stand zouden houden in een rechtszaal. Omdat Fa’apua’a 87 jaar was in het 1988 interview en 92 in het 1993 interview, liet Freeman ook vragen stellen om haar geheugen te checken, en besloot dat er voldoende bewijs was dat het geheugen van Fa’apua’a in 1993 en in 1988 nog altijd even helder was als in 1926. Deze interviews werden echter niet gepubliceerd, en kwamen slechts beschikbaar na de dood van Freeman in 2001. Ze tonen aan dat het getuigenis van Fa’apu’a soms onduidelijk en soms tegenstrijdig is, en de stelling van Freeman niet ondersteunt op belangrijke punten.

[...]

Op bepaalde ogenblikken van de interviews gaf Fa’apua’a verschillende antwoorden op belangrijke vragen. Hoewel Freeman haar de belangrijkste bron voor Margaret Mead noemde, was ze zelf onduidelijk over die rol. In het 1988 interview verklaarde ze Mead's belangrijkste vriend en informant te zijn. Maar later in hetzelfde interview verklaarde ze slechts éénmaal in het huis geweest te zijn waar Mead werkte. Gevraagd welk soort vragen Mead stelde, kon ze zich niets herinneren. Unasa noteerde erbij dat ze niet de indruk wekte een goede informant voor Mead geweest te zijn. Om die reden had ze Mead ook aangeraden anderen dan haarzelf te interviewen.

Ook over Mead's taalkennis was verwarring. In een gepubliceerd interview vertelde Fa’apua’a dat Mead slechts een paar woorden Samoaans sprak en een tolk gebruikte, maar in een ongepubliceerd interview vertelt ze dat Mead haar goed verstond en geen tolk nodig had.

Freeman meende dat het bedrog op 13 maart 1926 had plaatsgevonden, en schreef dat de interviews met Fa’apua’a dit bevestigden. Maar in het ongepubliceerde interview uit 1993 staat dat Fofoa, Mead en zijzelf over een langere tijd sexuele grappen hadden verteld, en Unasa noteerde erbij dat er blijkbaar geen specifiek ogenblik was waarop het bedrog plaatsvond.

Er waren duidelijk problemen met het getuigenis van Fa’apua’a in de ongepubliceerde interviews. Fa’apua’a was geen sleutelinformant over adolescente sexualiteit voor Mead. Dat werd onafhankelijk van elkaar aangetoond door antropologist Martin Orans en sociologist James Cote. Zonder eensgezindheid over waar en wanneer, en in welke taal, het bedrog zou geweest zijn, zijn de feiten, in het beste geval, twijfelachtig.

Dat Freeman bleef steunen op Fa’apua’a’s getuigenis is onbegrijpelijk. Hij had de problemen kunnen onderzoeken, maar liet ze liever in het duister en deed of ze niet bestonden.

Te mooi om waar te zijn.

Freeman deed een hoop moeite om een breed publiek ervan te overtuigen dat Mead beetgenomen was. Maar zijn argumenten hielden geen steek omdat de interviews die Freeman gebruikte zijn standpunt niet ondersteunden. Er was ook geen reden om van bedrog te spreken, omdat de mening van Mead dat Samoa een sexueel vrije samenleving was, niet steunden op mogelijk bedrog door Fa’apua’a en Fofoa, maar eerder op data die ze verzamelde bij opgroeiende meisjes en andere Samoaanse mannen en vrouwen, haar vergelijking van Samoa met de US in het midden van de jaren 1920, en de sociale agenda waar ze voor stond, steunend op haar persoonlijke achtergrond en interesses.

Mead was een bekwaam onderzoeker die vloeiend genoeg Samoaans sprak om een grap te begrijpen. Toch argumenteerde Freeman dat de ongepubliceerde interviews van het grootste belang waren. omdat ze de lichtgelovigheid en naïviteit van Mead bewezen. Bovendien geloofde hij dat de interviews Mead vrijpleitten van opzettelijk bedrog. Hij meende dat Mead zich in een "chronische staat van cognitieve begoocheling" bevond. Mead was geen opzettelijke bedrieger, maar een dwaze jonge vrouw. Zo meende Freedman Mead's reputatie te redden en de dicussie tot een eind te brengen. Goed gevonden, maar een intellectueel kaartenhuisje.

Freeman bracht zijn argumenten met zoveel brutaliteit en zekerheid dat ze geloofwaardig leken. Het leek onzinnig hem niet te geloven. Bijna niemand meende dat het niet slecht zou zijn de interviews eens na te lezen om te zien of ze Freedman werkelijk ondersteunden. Maar niets in de interviews bewijst dat Mead werd bedrogen. Het was een goed verhaal, een verhaal dat veel mensen maar al te graag wilden geloven. Het was helaas een verhaal dat te goed was om waar te zijn.
Tags: Ethiek, Samenleving, Wetenschap

Zie ook het archief