hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

PEGIDA en de anderen

7 januari 2015


PEGIDA

P

EGIDA is de afkorting van: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Islamisering betekent: overheersing door de islam, en daar is lang geen sprake van. Wel kan de groei van de islam de conservatieve strekking in Europa versterken, en dat is wel verontrustend. Een conservatief overwicht zou de sociale vooruitgang die we vandaag maken kunnen stoppen en omkeren. Ik denk daarbij aan vrouwenrechten en geboortecontrole, rechten van holebi's, vrij onderwijs, gezondheidszorg en zo verder.

§

Men verwijt links dat ze moslims te veel vertroetelen, maar historisch gezien is het probleem verbonden met het conservatieve, rechtse joods-christendom. Wanneer we menen dat een kruisbeeld thuishoort in een rechtszaal, is het begrijpelijk dat niet-christenen zich vragen stellen bij de onafhankelijkheid van onze rechtspraak. Wanneer christenen lonen en gebouwen krijgen, is het begrijpelijk dat ook andere erediensten dat willen. Wanneer grote sommen overheidsgeld naar christelijk onderwijs gaan, spreekt het haast vanzelf dat andersdenkenden hun eigen onderwijsnetten verwachten. Secularisten, gelovig of ongelovig, zijn er niet in geslaagd de politieke scheiding van kerk en staat, dus van religie en overheid, te voltooien, en de islam plukt daar de vruchten van en eist gelijkbehandeling. Dat is niet het werk van de linkerzijde en progressieven, die vinden dat geen enkele religie een voordeelbehandeling mag krijgen, maar ook dat ieder recht heeft de godsdienst te belijden die men wil. Het zijn westerse conservatieven die een voorkeursbehandeling voor de christelijke traditie eisen, die de objectieve bondgenoten zijn van de islam, omdat ze de islam niet de behandeling kunnen ontzeggen die ze altijd geëist hebben voor zichzelf. Bijgevolg stappen rechtse joods-christenen en conservatieve atheïsten nu samen op in PEGIDA-betogingen, geflankeerd door neofascistische opportunisten, onder een demagogische slogan: tegen de islamisering van Europa. en helaas niet: tegen godsdienstprivileges in Europa.

Conservatieve joods-christenen en moslims delen de overtuiging dat hun gelijk voor de hele wereld geldt, en dat iedereen zich aan hun cultuur moet onderwerpen, en schuwen desgevallend het gebruik van geweld niet. Dit is principieel onaanvaardbaar voor een secularist, die meent dat ieder individu vrij moet beslissen wat hij gelooft en hoe zij leeft, zolang alle individuen gerespecteerd worden.

De stelling dat Europa nu eenmaal christelijk is (en moet blijven) gaat niet op. Europa is snel aan het ontkerstenen, en in het verleden heeft het "christendom" (zoals alle tradities) tal van verschijningsvormen gekend. Bovendien is toevallig in Europa de verlichting ontstaan, en daarmee inzicht in de pluraliteit aan religies en in de veranderlijkheid van culturen. Europa is vandaag pluraal en open, en dat moeten we zo trachten te houden - niet omdat het onze aard is, maar omdat het objectieve vooruitgang is.

Ik heb het 19-puntenplan van PEGIDA (hieronder afgekort als P) opgezocht en wil er graag punt voor punt op reageren. Steeds bedenkend dat de deelnemers aan de recente betogingen niet noodzakelijk achter al deze punten staan, en een andere agenda kunnen hebben (de uitroeptekens zijn door P.)

(1) P is VOOR de toelating van oorlogsvluchtelingen en van mensen, die op politieke of religieuze gronden worden vervolgd. Dit is een humanitaire plicht.

Goed, dit is de huidige internationale standaard.

(2) P is VOOR de opname in de Nederlandse grondwet van het recht op en de plicht tot integratie (tot nu toe is alleen het recht op asiel in de wet verankerd)!

Hier kan ik principieel mee instemmen, mits realistisch toegepast.

(3) P is VOOR het decentraal plaatsen van oorlogsvluchtelingen en slachtoffers van vervolging, in plaats van in mensonterende opvangcentra!

Akkoord. Mogen we aannemen dat de betogers ook hun eigen straat aanbevelen?

(4) P is VOOR een pan-Europese verdeelsleutel voor vluchtelingen en een evenwichtige verdeling over de schouders van alle Europese lidstaten! (een Centraal Registratie-Orgaan voor Vluchtelingen, dat vervolgens, naar Duits model van draagkracht, de vluchtelingen verdeelt over de Europese lidstaten)

Dit lijkt me een autoritaire bureaucratie. Migranten zoeken toch zelf wel de plaatsen waar ze de beste kansen hebben, en dat zijn automatisch die met de beste draagkracht. Het belangrijkste is dat correcte informatie over kansen beschikbaar is. Dat geldt trouwens voor alle migratie - het ideaal is dat grenzen geopend worden en mensen een beter leven kunnen zoeken waar het voorhanden is.

(5) P is VOOR de verlaging van de verdeelsleutel aangaande de begeleiding van asielzoekers (aantal vluchtelingen per maatschappelijk werker/hulpverlener is momenteel ongeveer 200:1; dit betekent vrijwel geen ondersteuning voor een deel van de getraumatiseerde mensen)

Akkoord. Denkt P ook aan de kosten voor de belastingbetaler?

(6) P is VOOR een asielprocedure naar Nederlands of Zwitsers model en, totdat dit wordt ingevoerd, VOOR meer financiële middelen voor de BAMF (Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen) om de doorlooptijd van een asielaanvraag en de verwerking ervan substantieel in te korten om daarmee een snellere integratie mogelijk te maken!

Akkoord. Spijtig dat er alleen maar over snellere verwerking gesproken wordt, want er valt ook veel te verbeteren aan de doeltreffendheid van de procedures.

(7) P is VOOR meer financiële middelen voor de politie en TEGEN ontslagen bij de politie!

Akkoord, maar meer politie en meer middelen moet samengaan met meer democratische controle op het politieapparaat. Bovendien moet men deze middelen weghalen bij het leger.

(8) P is VOOR het toepassen en ten uitvoer leggen van de bestaande wetgeving inzake asiel en uitzetting!

Ja, natuurlijk. Misschien moet er ook wetgeving aangepast worden.

(9) P is VOOR een zero-tolerance-beleid tegen criminele asielzoekers en migranten!

Dit is een zeer punt. Criminaliteit dient bestreden en elke dader bestraft volgens het misdrijf. Gelijkberechtiging is een heilig principe in de democratie. Dus geen apart beleid voor migranten.

(10) P is VOOR het verzet tegen een vrouwvijandige, gewelddadige, politieke ideologie, maar niet tegen de hier wonende, geïntegreerde moslims!

Akkoord.

(11) P is VOOR een immigratiepolitiek naar voorbeeld van Zwitserland, Australië, Canada of Zuid-Afrika!

Ik ben voor open grenzen, maar dit lijkt me verder geen moeilijk standpunt.

(12) P is VOOR seksuele zelfbeschikking!

Mooi. Hier pleit ik voor zero-tolerantie op het nationale niveau, en voor alle daders.

(13) P is VOOR het behoud en de bescherming van onze christelijk-joodse westerse cultuur!

Dit is absurd en gevaarlijk, en het meest extreemrechtse punt uit de lijst. Het staat lijnrecht tegenover de moderne seculiere staat. Uit democratisch oogpunt geeft het de islam het recht te ijveren voor een algemene islamitische cultuur in Europa.

(14) P is VOOR de invoering van burgerlijk beschikkingsrecht naar Zwitsers voorbeeld!

Dit is een gebrekkige vertaling uit het duits ("Bürgerentscheidungen".) Bedoeld wordt de invoering van referenda. Verder niets mis mee.

(15) P is TEGEN wapenleveranties aan ongrondwettelijke c.q. illegale organisaties, zoals bijv. de PKK.

Hier kan ik eveneens mee instemmen, maar het is onvoldoende. Ik vraag me af of men wel alle consequenties heeft overzien. Hoe denkt men bijvoorbeeld over wapenleveringen van de VS aan Syrische rebellen zoals de Free Syrian Army die door om. Amnesty beschuldigd wordt van massamoord? ik zou zeggen: verzet je tegen elke wapenhandel en tegen oorlog. Maar ook hier wijkt P niet af van de mainstream politieke standpunten.

(16) P is TEGEN het toestaan van parallelle samenlevingen / separate rechtssystemen in ons midden, zoals sharia-rechtbanken, sharia-politie, vrederechters e.d.

Hier kan ik mee instemmen als men (zoals blijkt uit de voorbeelden) het over rechtssystemen heeft. Voor de rest geldt voor mij opnieuw de algemene regel, dat ieder doet wat hij of zij wil zolang er geen individuen door geschaad of beperkt worden.

(17) P is TEGEN het achterlijke "gender main-streaming" van onze taal (ook wel "genderisation" genoemd), die bijna obsessief leidt tot politiek-correctegeslachts-neutralisatie van zelfstandige naamwoorden! (voorbeeld:brandweermens i.p.v. brandweerman)

Lijkt me muggeziften. Ik zie niet goed hoe P dit wil verwezenlijken. Een woordjespolitie?

(18) P is TEGEN radicalisme, ongeacht of dit religieus of politiek gemotiveerd is!

Mooi.

(19) P is TEGEN haatpredikers, ongeacht tot welke geloofsovertuiging zij behoren!

Mooi.
Bronnen:
Het 19-punten programma van Pegida
Dom Keulen in het donker tegen anti-islambetoging
In het politiek correcte Duitsland 'is een bepaald sentiment ontwaakt'Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, seculariteit

Zie ook het archief