hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Christendom en militarisme

22 januari 2016


Lukas 22:36

D

eze afbeelding - Christus met een wapen - zal nogal wat Europese christenen schokken. Toch is ze niet bedoeld als spotprent. Het is een afbeelding die christenen op het hart drukt dat ze helemaal niet tegen wapengeweld hoeven te zijn. Ze is in alle ernst gemaakt en verspreid door overtuigde gelovigen. Hun boodschap is dat ook Christus vóór wapens was, en vandaag onomwonden de kant van de National Rifle Association zou kiezen. Christelijkheid en wapenbezit in de VS vallen trouwens geografisch samen: het NRA heeft net zoals het christendom haar grootste aanhang op het platteland en in het zuiden.

§

De prent gaat dan ook dikwijls vergezeld van een of andere versie van bijbelcitaat Lukas 22:36 (hier Statenvertaling):

Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.

De VS is het meest christelijke land ter wereld. 70,6% van de bevolking is christen, slechts 3,1% noemt zich atheïst. Vier op de tien Amerikanen gelooft dat de aarde 10.000 jaar geleden geschapen is met de mens erop in haar huidige gedaante. Van de overigen gelooft meer dan de helft dat God de wegen van de evolutie leidt. Religie is zoals overal in het Westen op de terugweg, maar een uitzondering zijn de evangelische fundamentalisten of "evangelicals" die 25,4% van de Amerikaanse bevolking weten te overtuigen en de enigen zijn die groeiden tot meer dan 62 miljoen gelovigen in 2014. Evangelicals omvatten zo'n veertig denominaties, waaronder de Southern Baptist Convention, de Assemblies of God, de Presbyterian Church in America enzovoverder. De invloed van deze groep op het Amerikaanse militaire instituut is ver buiten proportie.

Religieuze activiteiten in het VS-leger zijn geen nieuw verschijnsel, maar waren tot vorige eeuw een puur protestantse aangelegenheid. Om te vermijden dat de oorlog met het katholieke Mexico (1848) een godsdientoorlog zou lijken, werden voor het eerst katholieke aalmoezeniers aangesteld. Schoorvoetend werden daarna ook plaatsen voorzien voor joodse (in 1862), grieks-orthodoxe (tijdens WO II), boeddhistische (1987) en islamitische (1993) aalmoezeniers. Maar de protestanten en in het bijzonder de evangelicals sprongen in en namen het roer in handen. Toen gedurende de Koude Oorlog de dienstplicht voor jonge mannen ingesteld was werd hun strijd tegen drank, seks en geslachtsziekten een vast onderdeel van de strijd tegen de atheïstische vijand. De militaire overheid werkte mee aan "vormingsprogramma's" die de soldaten ervan moesten overtuigen dat religie onontbeerlijk is om een goed soldaat te zijn, en dat God en de Voorzienigheid de eerste bron zijn van alle autoriteit. De situatie was uitstekend geschikt om een rijke oogst aan zieltjes binnen te halen, veel meer dan in het burgerleven ooit mogelijk zou zijn.

Het lag voor de hand dat deze ontwikkelingen zouden leiden tot een kader van christelijke officieren die niet aarzelen hun gezag aan te wenden voor een steviger grondvesting van het christelijk geloof in het militaire apparaat. Mannen zoals generaal William Harrison, door de pers de Two Star Evangelist genoemd, die ondanks dat ze gezworen hadden de vrede en de beschaving te beschermen, zonder gène predikten dat de beschaving haar ondergang tegemoet ging en het Armageddon nakende was. Een andere fundamentalist in de hogere rangen was John C. Broger die het Armed Forces Information and education (AFIE) leidde van 1961 tot 1984. Daarmee had hij een centrale rol in de ideologische indoctrinatie van het leger. Hij werd ingehuurd door Defensie op het hoogtepunt van de Koude Oorlog om, volgens zijn mentor admiraal Arthur Radford, de troepen spiritueel te harden tegen de atheïstische vijand.

Maar geen van deze officieren verwierf meer invloed dan viersterrengeneraal Harold Johnson. Harold werd benoemd tot legerstafchef van de VS, de hoogste positie in het Amerikaanse leger, enkele jaren nadat hij verklaard had dat het christendom de basis is voor militair leiderschap. Johnson gaf regelmatig voordrachten met ondubbelzinnige titels als "Keer je tot God". Hij verdedigde dat enkel door diep geloof in God en Jezus de soldaat de kracht kan vinden die nodig is om de omstandigheden van de strijd het hoofd te bieden.

De Vietnamoorlog was niet alleen de zwanenzang van de Koude Oorlog, het was ook de bloedproef voor de evangelicals. Meer en meer gematigde christenen haakten af, maar zij zetten door tegen de atheïstische vijand. Predikant John Rice bulderde dat Amerika het bevel van God uitvoerde, en Carl McIntire beaamde dat in de onfeilbare bijbel stond geschreven dat God hen zou helpen - als ze zouden vallen in de strijd zouden ze rechtstreeks opgenomen worden in de hoogste hemel. Predikant Randolph Klaassen voegde daaraan toe dat ook Jezus wapens zou dragen in deze strijd. Voor de premillenium-theologie waren alle vernielingen en moorden slechts de voorbode van het paradijs dat komen zou.

De apotheose van deze waanzin was het boek "You the Warrior Leader" van Bobby Welsh, voormalig Green Beret en nu president van de Southern Baptist Convention. Zoals teksten over "jihad" loopt het boek over van de dubbelzinnigheden. Het is een mix van verwijzingen naar de innerlijke gewetensstrijd, naar de strijd om familie en vrienden te redden van de hel, en naar de oorlog tegen de ongelovigen. Maar titels van hoofdstukken als "Scratching, Biting, Ear-Ripping-Off War Fighting", "Jesus the Warrior Leader", "Making Hell Gun-Shy", "The Quick and the Dead" en "Attack! Attack! Attack!" laten weinig aan de verbeelding over. Het boek eindigt trouwens met de verwijzing naar "the Great Commission" uit Mattheüs 28:18, waarin Jezus macht over de hele aarde claimt.

De zogenaamde Koude Oorlog, die zelden echt koud was buiten de Europese grenzen, liep grof gesteld van de Koreaanse Oorlog tot de Vietnamoorlog. Furieuze tirades tegen het goddeloze communisme tonen aan dat het hier wel degelijk om een godsdienstoorlog ging - natuurlijk met daaronder een grondlaag van materiële koloniale belangen.

In het Midden-Oosten bestonden seculiere regimes ("nasseristen" en "baathisten") die goede betrekkingen onderhielden met de socialistische wereldmachten. Gedurende de oorlog tegen het goddeloze communisme werden daarom banden gesmeed met het gewelddadige islamitische verzet in die landen.

Na de val van de Sovjet⁻Unie en de economische liberalisering in China zouden deze bondgenoten zich al snel tegen het Westen keren, waarna de Koude Oorlog tegen de Goddelozen naadloos kon overgaan in een oorlog tegen de islam, de "war on terror". Rechtse christenen en reactionaire atheïsten roepen nu in koor dat we in oorlog zijn met de islam, en verwijten de westerse machthebbers dit niet duidelijk voorop te stellen.

Sinds de jaren 1980 beschouwen evangelicals elk protest tegen oorlog door christenen als geloofsafval en verachtelijk liberalisme. Een echte christen is militarist, pro-family en anti-abortus. Bestseller-auteurs Tim LaHaye, Hal Lindsay en Jerry Falwell brengen het morele verval van de VS - ze doelen daarmee op emancipatie, abortus, ... - in direct verband met haar militaire zwakte, ondanks het feit dat de VS even machtig is als de rest van de wereld samen.

Het was enkel nog een kwestie van tijd voor de waanzin verder zou opklimmen tot in het witte huis. Luitenant-generaal William Boykin, Adjunct-staatssecretaris van Defensie onder George W. Bush van 2002 tot 2007 en een christian zionist, beschouwde het Amerikaanse leger als een middel in het gevecht van God tegen het Kwaad. “Satan wil deze natie vernietigen ... en hij wil ons vernietigen als een christen leger." George W. Bush, de meest religieuze president ooit die op zijn veertigste van de drank af raakte door zich tot evangelical te bekeren, was het met Boykin eens. Hij zag in zijn oorlogen (waarvan er geen gewonnen werd) een strijd tegen het Kwaad die God hem opgedragen had. Zijn bondgenoot van het eerste uur, de Britse eerste minister Tony Blair, verklaarde dezelfde goddelijke boodschap te hebben ontvangen.

Een oorlog die gerechtvaardigd wordt met religieuze motieven is een godsdienstoorlog. De vraag is of de oorlogen die het Westen, aangevoerd door de VS, sinds de Tweede Wereldoorlog gevoerd heeft, als godsdienstoorlogen bestempeld moeten worden.
Bronnen:
The Great Islamophobic Crusade (Max Blumenthal on CBSnews)
Guns, Commandments, and a paper Caesar.
De NAVO is nog steeds nodig (Knack)
America’s Changing Religious Landscape (PEW)
In U.S., 42% Believe Creationist View of Human Origins (Gallup)
Why pro-life Catholics and evangelicals part ways on guns
Birth of the Christian Soldier: How Evangelicals Infiltrated the American Military (Alternet)
US history - "How Jimmy Carter & I Started the Mujahideen" - Zbigniew Brzezinski, National Security Advisor 1977-1981 (Jan.1998)
Are American Evangelicals Seduced by Militarism? (Patheos)
Bush: God told me to invade Iraq (Independent)
Tony Blair, George W. Bush and David Cameron: Hi-jacking God? (Global Research)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief